75 Jaar

75 Jaar LG Ramsdonk HISTORIEK VAN DE LANDELIJKE GILDE RAMSDONK BIJ HET VIJFENVIJFTIGSTE VERJAREN VAN DE OPRICHTING.

We weten dat het eerder begon met de gilde in 1948.Toen nog boerengilde genaamd.

Ons terug inleven in de toen naoorlogse tijd 55 jaar geleden is niet zo eenvoudig. We weten echter dat toen mensen rond de tafel gingen zitten om mee te bepalen welke wegen er zouden bewandeld worden. Ook nu gaan mensen rond de tafel zitten om mee te bepalen welke wegen er zullen bewandeld worden met de gilde. Deze wegen zijn er niet uit zichzelf maar worden gemaakt door de handen en de harten van de mensen. Dat er in onze gilde gedurende de voorbije 55 jaar heel wat leden zich hebben ingezet heeft zeker bijgedragen tot datgene waarnaar we zijn uitgegroeid.

 

 Uit ons verleden blijkt dat de gilde Ramsdonk van bij de start in vergelijking met de ons omringende dorpen eerder een late roeping was. Naburige gilden kenden toen al jaren van bestaan. Ook voor wat betreft het ledenbestand komt de vergelijking in de meeste gevallen in het verleden uit in het nadeel van een steeds over een klein ledental beschikkende gilde. Ramsdonk tracht  echter wel  te overleven. Of  nu Ramsdonk in het verleden er altijd bijgelopen heeft als een klein en onbeduidend nakomertje zal een overzicht moeten duidelijk maken. Het werkterrein namelijk het dorp en het programma aanbod vanuit de centrale te Leuven bleven voor ieder het zelfde en gelijk ter beschikking.

                                                                                                                                                                                                          

In de periode die de oprichting van de boerengilde voorafging was reeds een plaatselijke jeugdbeweging B J B of boerenjeugd bond actief te Ramsdonk.                                                     

 

Op 26 februari 1948 werd de gilde opgericht. Er werd gestart met 16 leden en volgende mensen in het bestuur .

BESTRUURSLEDEN

Baron de Meester  Ere voorzitter

De Smedt Louis     Voorzitter

De Schutter Desire Bestuurslid

Goossens Jan          Bestuurslid

De Boeck Jozef      Bestuurslid

Plaskie Frans          Bestuurslid

  

De Schutter Benedikt legde de eerste kontakten met Leuven voor de oprichting.

Lemmens Jan werd secretaris van de BOERENGILDE VAN RAMSDONK

 

Deze naam bleef behouden tot rond de jaren 70 toen bij de nieuwe structuren werd overgegaan tot het gebruik van de naam Landelijke Gilde Ramsdonk.

 

Tot deze periode spitste de activiteiten zich vooral toe op maandelijkse vergaderingen met techniek land - of tuinbouw als onderwerp en de maandelijkse bestellingen en betalingen van de zaakvoerder die er inmiddels actief was. Deze actieve betrokkenheid als samenaankoop  door de leden zou verder een belangrijke rol spelen in het bestaan van de gilde.Er kwam later ook een speciale zitdag voor het invullen van belastingsbrieven.

                                                                                                                                                    

De teerfeesten verliepen zonder muziek met een jaarlijkse voordracht van de opziener Boeren Bond en een tombola aangebracht door de zaakvoerder van de aan en verkoopgenootschap.

Er was toen geen proost en ook van de mensen die er bijwaren in die beginperiode hebben we geen leden meer in ons midden.

 

De bestuurswissel in 1965, oude generatie naar de jongere, een eerste proost met de nieuwe pastoor die deze taak wel aanvaard. De nieuwe structuren waarbij niet boeren in heel belangrijke mate de verdwijnende boeren hun plaats gaan innemen geven stilaan aan de vereniging een heel ander beeld. De doorbraak naar niet boeren komt dan volop tot gang met het voorzitterschap van Jos De Wit.

Vergaderingen met land – of  tuinbouw als onderwerp behoren tot het verleden in de gilde.

Het handje vol boeren kan op dat gebied aan zijn trekken komen in de bedrijfsgilden.

                                                                                                                                                  

De grote pijlers uit het programma aanbod, ( ontmoeting in ontspanning, geloof en vorming)worden naar plaatselijke behoefte omgebouwd en uitgewerkt al dragen zij niet altijd ieders steun en medewerking als het gaat over het opnemen van verantwoordelijke taken op het parochiale vlak, waar ook een landelijke gilde met achterdocht en als concurrent van eerder gevestigde waarden bekeken word.

 

Naast de jaarlijks weerkerende activiteiten in de gilde, teerfeest, kaart en presprijskampen, filmavonden, gilde reis, kruisdagen en kerst of sinterklaasfeesten, sint – maartensviering, de vormingsnamiddag voor gezinnen en andere activiteiten kende de gilde ook de verbroederingsfeesten met de ons omliggende gilden. Kapelle o/d Bos, Londerzeel, en Londerzeel St. Jozef waren vaste bestemming en klanten in die tijd. Door op deze manier te werken op het avond bij de teerfeesten waren er mensen genoeg aanwezig en kon er muziek voor dans gespeeld en betaald worden. Gezelschapsdansen als daar zijn , de stanbeeldendans, de gazettendans, de stoelendans ,de appelsienendans, de dans met de muntstukken waren steeds op de dagorde even als de kuskensdans om middernacht. Het succes van al deze avonden was dan ook de aanleiding om 1973 te starten met een boerenbal op de boerderij bij de fam. Verheyen - De Ridder op het Hof Ten Bosch.                                                                                                  

 

Buiten de activiteiten die nog verder zijn uitgebreid was de gilde ook actief buiten eigen terrein.

Zo werd er op het gewestelijk vlak steeds meegewerkt aan organisaties als daar waren :

De  gezinsbedevaarten met beurtrol ( 1° maal in 1985 te Ramsdonk)

Oogstfeesten te Grimbergen

Gewestbals met  beurtrol

Een gewestelijk gildeblad

Kruisdagen met beurtrol ( eerste maal in 1987 te Ramsdonk)

En gewestfietstochten.   Ook de gezinsdag te Gaasbeek stond op onze dagorde.voor de tap en toog aldaar te verzorgen.

Dit was voor de provinciale seniorendagen ook menigmaal  het geval..

 

Op plaatselijk vlak in de parochie werd de huisvesting voor de parochiale verenigingen een belangrijk aandachtspunt.

De gilde zorgde daar voor de aanleg van een vollybal  terrein voor ( en samen ) met de chiromeisjes. Gedeelde kostprijs 127.533 Bf                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ook de aankoop van de verwarmingsketel voor de centrale verwarming in het parochielokaal  (kostprijs 104236 Bf ) werd gedragen door de gilde van de winsten  der gegeven bals.

Voor het samenbrengen van een beheerscomité voor het lokaal bestaande uit alle plaatselijke verenigingen nam ook de gilde het initiatief. Het ondertekenen van de samen goedgekeurde statuten gebeurde op 16 januari 1980 door volgende mensen van elke vereniging:

CHIRO ---------------------------------Cnapelinck Marleen

K.A.V. ----------------------------------Van Den Brande José

K.W.B. ----------------------------------Potums Emile

DAVIDSFONDS-----------------------De Hertefelt Paul

LANDELIJKE GILDE----------------Van Ranst Emile

MIDDENSTAND----------------------Kerremans Henri

GEPENSIONEERDEN---------------Van Buggenhout Theofiel

Taken: Pastoor Bayens August --------------------------------Voorzitter

           Van Ranst Emile-----------------------------------------Secretaris

           Mevr. José Goovaerts- Van Den Brande—-----------Penningmeester

           André en Maria Van den Boosche- Leukemans-----Afgevaardigd beheerders

Dit comité evolueerde in de loop van de jaren geleidelijk naar een parochieraad van al de bestaande verenigingen en niet alleen van deze die er bij de start bijwaren.Enkele mensen uit deze raad gaan dan verder enkel het beheren van het lokaal voor hun rekening nemen.                                                                                                                         

Samen met al  deze verenigingen organiseerde de landelijke gilde ook de plaatselijke spelendagen en een bal ten voordele van het lokaal. Dit op de weide van de paardenkoersen. Ook de dorpsdag 1978 was een  initiatief met al de verenigingen. Samen koken om wat samen te brengen voor het lokaal is reeds lang een jaarlijks gebeuren in de dorpsgemeenschap.

Een  samenwerking met N C M V nu U N I Z O was er steeds voor bepaalde activiteiten met de gilde.

 

Met de gemeentelijke overheid werkte de gilde samen op het vlak van de structuur planning met een eigen kijk inzake verkeer en verkeersveiligheid en de daaraan verbonden tentoonstelling in het parochielokaal. Deze activiteit bracht ons een derde plaats op in de toen op nationaal vlak uitgeschreven raiffeisen prijs met prijsuitreiking te Bierbeek

Ook een monumentendag werd in samenwerking met de plaatselijke cultuurraad bij drie van  leden georganiseerd. Onze proost met de pastorie, de fam. de Meester met het kasteel en het Hof Berenbroeck waren toen aan de beurt.                                                                                                                                        

Samen met de scholen bleef het landbouwleerpad een actueel gegeven dat steeds in gebruik was en waaraan ook de gemeente een belangrijke steun heeft verleend aan de gilde .Dit bij het  oprichten als bij het herstel na vandalenstreken .Bij deze gelegenheid was er de wandeling en de actie rond gezonde voeding en de daaraan verbonden bedrijfsbezoeken.                                                                                                                  

 

Enkele cijfers bij de evolutie van het ledenbestand.

 1. start met 16 leden
 1. 22 leden
 1. 43 leden
 1. 45 leden
 1. 81 leden

 

De gilde organiseerde 10 bals waarvan 2 gewestelijke en 6 bij de fam. Verheyen

1 bij Jan De Boeck en 1 op de feestweide bij de paardenkoersen voor eigen kas.

Dit jaar werd voor de 30° maal ononderbroken een jaarlijkse gilde reis  ingericht.                                                                                                                    

Een weekend in de winter gaat reeds voor de 4° maal door in 2004..                                                                                                                                        

Voor de 8° maal zijn we aan de barbecue toe op het Hof Berenbroeck.

Kook en danscursussen hebben er toe geleid dat een vaste kookploeg is gevormd.

Ook voor muziek werd gestart in 2002 met enkele mensen.

Bowling, kerstboomverbranding en paaseieren rapen zijn recent ook op de dagorde en ons Dolle Gildeblad kent nu zijn 4° jaargang.                                                                                                                                              

   

Hoe zag de taakverdeling er in het verleden uit.

Proosten        ------------------------                            van   1948       tot   1965                               

                     E.H. Baeyens August                           van   1965       tot   1985

                     E H  Van De Sande Gustaaf                         1985 --------------------

 

Voorzitters   Baron de Meester Leopold  Ere voorz.

                     De Smedt Louis                                   van    1949      tot   1965

                     Arickx Octaaf                                                1965              1975

                     Van Ranst Emile                                            1975             1981

                     De Wit Jos                                                     1981              1986

                     Van Ranst Emile                                            1986 ---------------------  

Ondervoorzitters

                     Van Ranst Jozef                                    van   1959       tot   1965

                     Kerremans Jozef                                            1965               1975

                     Fierens Louis                                                 1975               1984

                     Van Ranst Emile                                            1984               1986

                     Dierickx Jos                                                   1990                2000

                     Vandewalle Olaf                                            2000  ---------------------

                     Pinnock Benny                                               2002  ---------------------            

 

Secretaris      De Schutter Benedikt                          van     -------            1948

                      Lemmens Jan                                                 1949              1965

                      Van Ranst Emile                                            1965              1975

                      De Wit Jos                                                      1975              1981

                      Pinnock Benny                                               1981              1990

                      Hoebeek Dirk                                                 1990              2000

                      Dierickx Jos                                                    2000 ------------------ 

 

   Kassier     Lemmens Jan                                      van     1949        tot  1965

                      Van Ranst Emile                                            1965              1990

                      Maes Karel                                                     1990              2002

                      De Wael Etienne                                             2002 --------------------           

 

Zaakvoerder  De Boeck Jan                              van     1948        tot   1989

 

Toetredingsjaar van de bestuursleden van huidige bestuur.

 

 1. Van Ranst Emile
 1. Pinnock Benny                                                                                                                                                                                                                                
 1. Steenackers Marcel                                                                                          5
 2. Van De Sande Gustaaf
 3. Vandewalle Olaf
 1.     Dierickx Jos
 1. Hofmans Benny
 1. Neirinck Danny                                                                                                                                                                                                                                         
 1.   Standaert Philip
 2.   Diricx Rudi
 3.   De Wael Etienne
 1.   Van Den Bergh Johan
 2.    Fierens Tim

 

Buiten al de vermelde namen hadden volgende leden in het verleden een mandaat als bestuurslid dat ze gedurende een bepaalde tijd hebben waargenomen.

De Schutter Isidoor

Verheyen Jozef

Goossens Desiré

Verbesseld Alfons

Rottiers Lodewijk

Van Acker Ignace

Van Den Bosshe Willem

Van Schaftingen Michel

Verheyen Koen

 

Vergaderplaatsen gebruikt door onze gilde in de loop van de tijd.

 

1°  vergaderplaats : bij Van Den Bossche Jozef  ( woning van Flies Marcel en Bruggemans Linda )

2°  vergaderplaats : bij Hermans Alfons  ( vroeger de zaal Luna )                        

3°  vergaderplaats : bij Kerremans Jozef  ( Den Bels )

4°  vergaderplaats : het Parochielokaal.

                                                                                                                                          

Landelijke gilde en u.n.i.z.o laten U terug kijken op wat er in 30 reizen is aangeboden..                                                                                                                                                 

 

 1. Vlaamse Ardennen
 2. 2 daagse Altenhaer in Duitsland
 3. 2 daagse Rudesheim in Duitsland
 4. 2 daagse Koningswinter in Duitsland
 5. 2 daagse Parijs met Londerzeel
 6. 2 daagse Moesel en Trier
 7. 2 daagse Reims met Kapelle o/d Bos
 8. Laars van Henegouwen
 9. Cape Gris Nez en Frans Vlaanderen
 10. Rotterdam en deltawerken
 11. Roberville en Hoge Venen
 12. Samsonvalei Spontin
 13. Alden Biezen en de Voerstreek
 14. Veurne en de Moeren
 15. Trip naar Luxenburg                                                                                 
 16. Kasteel van Beloeil Kortrijk en Doornik
 17. Kerncentrale Doel en westerschelde
 18. Amsterdam,Volendam,en eiland Marken
 19. Monschau en Mariawald
 20. Giethoorn                                                                                                                                                                   
 21. Canterbury
 22. Ophaalkust in Frankrijk en Boulogne
 23. Provincie Utrecht Soest en kasteel Duitse keizer
 24. Vulkaaneifel in Duitsland
 25. Zeeland in Nederland jubuleum 25 jaar reis
 26. Vimy,Notredam De Lorette Arras en Vilneive
 27. Glasblaazers ,Ieper Frans Vlaanderen en La Coeple
 28. Klokkenmuseum leisteengroeven
 29. Bokrijk
 30. Kasteel te Seneffe Ronquieres en de kabellift van Thieu
 31. ----------------------------

 

Weekends

1998          Nieuwpoort

2000          La Roche

2002          Spa

2004       ( Echternach Luxenburg )

 

 

Met deze lijst van onze 30 reizen en de 3 weekends die met opzet georganiseerd werden om elkaar te ontmoetingen in ontspanning sluiten we dit historische overzicht.

 

Ramsdonk 31 Juli 2003.

 

Van Ranst Emile.

EreVoorzitter.

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.